آقای مجازی

السلام ای دلبر صحرا نشین

آقای مجازی

السلام ای دلبر صحرا نشین

آقای مجازی

تمام راه ظهــــور تو با گنه بســـتم
دروغ گفته ام آقا که منتظر هستم

کسی به فکر شما نیست راست می گویم
دعا برای تو بازیســــت راست می گـــــویم

اگرچه شهر برای شما چراغان است
برای کشتن تو نیزه هم فراوان است

(سیدامیرحسین میرحسینی)

بایگانی
پربیننده ترین مطالب
اسمم: آقای مجازی
نام خانوادگی: ندارم
عشقم: خدا و مسلماً بعد از اون امام زمان (عج)
آرزوم: بماند!
روحیه ام: میگن مذهبی
اینجا چه میکنم: آمده ام  تا کمی از او بگویم